Header image  
kresťanský zbor  
line decor
  
line decor
 
 
 
  
 
Čomu veríme
 
 • Veríme, že Biblia je vdýchnuté Božie slovo v ľudských slovách, je pravdivá vo všetkom, čo tvrdí a je spoľahlivým zdrojom poznania a najvyššou autoritou v otázkach kresťanského života i viery.
   

 • Veríme v Boha, ktorý je veľký a dobrý zároveň (neobmedzený a osobný, svätý a láskavý). Je stvoriteľom a udržiavateľom všetkých vecí.
   

 • Veríme, že človek je Božie stvorenie utvorené na jeho obraz a preto má zvláštnu dôstojnosť a zodpovednosť. Hoci bol stvorený ako dobrý, padol do hriechu a zaslúži si spravodlivý večný Boží trest.
   

 • Veríme v Ježiša Krista, ktorý je večný, nestvorený Boží Syn, úplný Boh, ktorý sa zároveň stal úplným človekom. Narodil sa z panny, žil na Zemi bez hriechu ale vzal na seba hriechy ľudí a zomrel za ne na kríži, čím získal spasenie všetkým veriacim. Vstal z mŕtvych, vystúpil do neba, odkiaľ príde znova aby uviedol svoje večné kráľovstvo.
   

 • Veríme, že spasenie a večný život je možné získať jedine z milosti, vierou, a to na základe dokonaného diela Pána Ježiša Krista.
   

 • Veríme v Božieho Svätého Ducha, ktorý je božskou osobou, a v jeho nenahraditeľné pôsobenie pri znovuzrodení a vnútornej premene človeka.
   

 • Veríme v cirkev, ktorej jedinou Hlavou je Kristus, vodcom Svätý Duch a v ktorej sú všetci veriaci bez rozdielu rasy, národnosti a spoločenského postavenia bratmi a sestrami. Jej úlohou je ohlasovať evanjelium a žiť vo svete na Božiu slávu.

 •